Plan Pracy Przedszkola

Plan Pracy Przedszkola na rok 2021/2022

Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2021/2022:

Zadania- priorytety Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

·     „Kto Ty jesteś? Polak mały”- upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej, rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia.

·     Udział dzieci w organizacji uroczystości w przedszkolu
z okazji świąt narodowych i religijnych.

·     Prowadzenie zajęć kształtujących postawy patriotyczne, społeczne, diagnoza wartości wyznawanych przez dzieci powszechnie uznawanych za pozytywne, chrześcijańskie

·     Cykliczne wycieczki do miejsc pamięci narodowej

·     Udział w konkursach o tematyce patriotycznej.

·     Koncert z okazji Święta 11 listopada

·     Dekorowanie korytarzy i sal

·     Poznawanie sylwetek sławnych Polaków.

·     Realizacja tematu „Polska moja Ojczyzna” – poznanie położenia Polski na mapie, jej regionów, symboli narodowych lub tematy podobne.

Nauczyciele poszczególnych grup           Cały rok
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości  i kompetencji cyfrowych dzieci ·         Kodowanie na dywanie

·         Wykorzystywanie sprzętów (np. projektor, laptop, głośniki) podczas zajęć i uroczystości

·         „Kino przedszkolaka” – wspólne oglądanie filmów i bajek edukacyjnych

·         Wycieczka po zakładach pracy w Białymstoku- wykorzystywanie komputera w pracy i w życiu codziennym.

·         Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów

 

·         Warsztaty dla rodziców:

Nauczyciele poszczególnych grup

(w miarę możliwości)

Nauczyciele starszych grup

Nauczyciele

dr Małgorzata Więczkowska

Julita Majewska MODM

Małgorzata Nawrocka

Cały rok

 

 

 

 

 

Listopad

Październik/luty

Maj

 

 

Obszar: Działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze

 

Cel Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji
 

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

Co miesiąc
2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej) Listopad

Marzec

3. Dostosowywanie form i metod pracy do  potrzeb dzieci  z uwzględnieniem preferencji uczenia się, stosowanie różnych form  i metod aktywizujących wychowanków.

 

Październik

Luty

 

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą  i doświadczeniem. Cały rok
Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci 1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców  z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji)

2. „Dziecko w świecie emocji” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej, częste rozmowy na temat dziecięcych odczuć emocji; kształtowanie zdolności empatii poprzez wdrożenie programu.

3. „Bajka dobra na wszystko” -kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; istota myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu czy złości.

 

4. Warsztaty dla rodziców i dzieci:

·          „Kształtowanie zdrowych nawyków. Skutki korzystania  z ekranów”.

·         „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać żeby  dzieci do nas mówił”.

·         „Czas spędzony z  dzieckiem nic nie kosztuje.                               O wartości spędzania wolnego czasu z dziećmi”.

·         „Pozytywna dyscyplina”.

 

5. Szkoła dla rodziców – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi; refleksja nad własną postawą wychowawczą; wymiana doświadczeń;

9. „Proszę, przepraszam, dziękuję – ja tych słów nie żałuję”- kształtowanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

10.„Jestem ważny” – celebrowanie urodzin dzieci.

11 Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań    i  profilaktyki. Systematyczna współpraca z psychologiem.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog z poradni PPP

nr 2  lub inny prelegent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań

 

1.Dostosowanie zajęć do rytmu dnia poprzez odpowiednie ułożenie proporcji zajęć przedszkolnych stanowiących części składowe realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz odpowiednią aranżację przestrzeni edukacyjnej:

·      Zapewnienie warunków do podejmowania spontanicznych zabaw związanych z nabywaniem sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowo przestrzennej

·      Stymulowanie dzieci do podejmowania zabaw ruchowych rozwijających motorykę małą i dużą    w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu

·      Organizowanie zajęć przygotowujących do nabywania sprawności w czytaniu i pisaniu, np. zabawy ortofoniczne, zabawy słowne, teatralne

·      Wykorzystywanie w codziennej pracy różnorodnych metod aktywizujących pracę dzieci

·      Organizowanie stałych i czasowych kącików rozwijających sprawność manualną  jako jedną z  form   i metod rozwijających aktywność dzieci w zakresie pisania

·      Tworzenie warunków do doświadczeń językowych   w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka

·      Wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej

·      Organizowanie spotkań i zabaw  rozwijające sprawność ruchową z rodzicami na terenie przedszkola

·      Organizowanie konkursów rozwijających aktywność ruchową i zdrowy styl życia  organizowanych na terenie przedszkola i poza nim

·      Poznawanie technik plastycznych ze zwróceniem uwagi na kolejność wprowadzanych technik; sposoby opisywania prac.

·       Organizowanie konkursów rozwijających wielorakie talenty artystyczne dzieci.

·       Zapewnienie warunków do podejmowania  zabaw przygotowujących do nauki pisania liter prowadzące do optymalizacji napięcia mięśniowego

·        Zapewnienie warunków do rozwijania  funkcji wzrokowo- słuchowo-językowych  wykorzystując różnorodne, ciekawe środki dydaktyczne.

·       Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów

·       stwarzanie dzieciom możliwości do podejmowania samodzielnego działania z własnej inicjatywy artystycznej – śpiew, taniec, teatr.

·       Udział chętnych dzieci w dodatkowych zajęciach artystycznych.

·       Wykorzystywanie pomocy interaktywnych, wdrażanie dzieci w świat technologii informatycznej, uwrażliwianie na bezpieczne korzystanie z urządzeń oraz informacji dostępnych w sieci.

Nauczyciele grup Przez cały rok
Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci. ·         „Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę”- wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia       w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej- zajęcia adaptacyjne.

·         Prowadzenie zajęć dotyczących nauki (rozbierania  i ubierania, składania ubrań, mycia rąk, mycia zębów, nakrywanie do stołu) i odnotowywanie w dzienniku

·         Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne, muzyczne itp.; swobodny dostęp do ich wykorzystania przez dzieci.

·         Tworzenie kącików tematycznych w salach, zachęcanie do działalności i wielorakiej twórczości

·         Wzbogacanie w salach kącików zainteresowań (przyrodniczego, plastycznego, muzycznego, konstrukcyjnego- według uznania nauczyciela i potrzeb dzieci) oraz organizowanie tematycznych wystaw literatury dziecięcej.

·         Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety,  a także rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia zębów, nakrywanie do stołu).

·         Wdrażanie do estetycznego     i spokojnego spożywania posiłków oraz umiejętnego korzystania ze sztućców.

·         „Dyżurny to ja”- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, ustalenie obowiązków dyżurnego.

·         Prace użyteczne wykonywane przez dzieci, w tym na rzecz najbliższego otoczenia: – porządkowanie sali np. wycieranie kurzu, kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp. – porządkowanie.

·         „Wszystko swoje miejsce ma”- troska o czystość   i estetykę zabawy. Wzmacniane poczucie wartości dziecka.

Nauczyciele młodszych grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele młodszych grup

 

 

 

Nauczyciele grup

Przez cały rok

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

 

 

Przez cały rok

Promocja zdrowia i bezpieczeństwo 1.      Zapewnienie dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez:

·         zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa  i higieny obowiązującymi w przedszkolu,

·         przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),

·         opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,

·         prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo   w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze),

·         Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci   i pracowników przedszkola

   

 

1.      Warsztaty dla dzieci ”Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym, zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Nauczyciele grup

lub osoba  z zewnątrz

I półrocze

 

 

 

 

2.      Zorganizowanie spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta), Nauczyciele grup Według potrzeb

 

 

 

 

3.      Organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach zagrożenia Nauczyciele grup Według potrzeb
4.      Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo: zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,

5.      wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka przedszkolnego

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Przygotowanie zbioru bajek terapeutycznych   i tekstów literackich związanych z bezpieczeństwem,  wykorzystywanie ich na zajęciach Nauczyciele grup Przez cały rok
Wspieranie aktywności poznawczej dziecka oraz   stwarzanie sytuacji do badań i obserwacji otaczającego  ich świata 1.      Zabawy badawcze, eksperymenty przyrodnicze

2.      Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie wyjść i wycieczek

 

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Poznawanie różnych ekosystemów (rośliny, zwierzęta; korzyści  pochodzące z ekosystemów) np. ⎯ park – kasztany, żołędzie, szyszki –  karma dla zwierząt ⎯ las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna ⎯ łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt ⎯ pole – produkty, z których produkowana jest żywność, poznanie wybranych cykli produkcyjnych  ⎯ sad – owoce i przetwory ⎯ ogród warzywny    i kwiatowy,  itp.

 

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Poznanie różnych zawodów  w toku realizacji tematów z podstawy programowej :

− kucharz

− leśniczy

− rolnik

− inne

1.      Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i  instytucji.    Gromadzenie    akcesoriów    we     współpracy                         z instytucjami i rodzicami Nauczyciele grup Przez cały rok

 

Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Prowadzenie obserwacji:

·         obserwacje wstępne; ustalenie wniosków do indywidualizacji pracy z dziećmi

·         obserwacje końcowe; analiza ilościowo-jakościowa   w odniesieniu do dziecka i grupy

Nauczyciele grup Przez cały rok

 

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą    p-p ; rodzaj pomocy, zajęcia indywidualne, grupowe, zespołowe Nauczyciele grup Do dnia 20.09
Opracowanie IPET przez wyznaczonych koordynatorów i specjalistów. Zaproszenie rodziców na spotkania zespołu dyrektor,

koordynatorzy, specjaliści

Do dnia 30.09
Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci specjaliści od września/ października
1.      Analiza gotowości szkolnej

2.      Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej  i przekazanie jej rodzicom

3.      Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo-jakościowego wyników badania gotowości szkolnej; przekazanie dyrektorowi

nauczyciele dzieci 6 letnich do 20.04.2020

 

do 30.04.2020

 

do 31.05.2020

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p, zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych Specjaliści Po każdym półroczu
Wielospecjalistyczna  ocena   funkcjonowania   dzieci  –  podsumowanie pierwszego semestru, roku szkolnego; wnioski do pracy w nowym roku szkolnym Nauczyciele Styczeń

czerwiec

Prowadzenie  segregatora   dla   każdego  dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawierającego dziennik indywidualnej pracy rewalidacyjnej z dzieckiem, wyniki obserwacji, diagnozy, opinie, orzeczenia, zalecenia do pracy z dzieckiem Koordynatorzy od dnia otrzymania orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego

1.    Organizowanie zajęć usprawniających rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy,  stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania aktywności  dzieci

2.    Tworzenie kącików tematycznych w salach, zachęcanie do działalności i wielorakiej twórczości

3.    Przygotowywanie dzieci i organizowanie konkursów rozwijających talenty dzieci

4.    Przygotowywanie inscenizacji i przedstawień teatralnych dla wszystkich dzieci – różnicowanie poziomu trudności w doborze ról dla dzieci

Nauczyciele grup Przez cały rok
Rozwój zainteresowań  1.      Zajęcia  dodatkowe, kółka zainteresowań:

 

− Ognisko muzyczne

− Koło plastyczno-techniczne

− Koło kulinarne

− Koło językowe

 

2.      Organizowanie spotkań, warsztatów związanych ze sztuką (koncerty, audycje muzyczne, teatrzyki)

 

 

p. Kinga Bobienko

p. Beata Kałek, p. Maria Perkowska

s. J. Zawadzka

p. Agnieszka Płońska

 

 

 

Od października

1x w tygodniu

2 x w miesiącu

1 x w tygodniu

2 x w miesiącu

Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. 3.      Stworzenie kącików matematycznych, technologii informacyjnej lub/i konstrukcyjnych  w salach grup

4.      Organizowanie zabaw ruchowych i muzycznych  w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

5.      Organizowanie zajęć plastycznych , których wyjściem do działań jest symbol graficzny.

6.      Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość własnego ciała.

7.      ”Kółko czy kwadrat” – przygotowanie geometrycznych przestrzennych budowli z różnej wielkości kartonowych pudełek

8.      W zabawach swobodnych i zorganizowanych, konstrukcyjno – manipulacyjnych nabywanie umiejętności konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych

9.      Wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań oraz mających trudności w uczeniu się matematyki

10.  Konkursy puzzlowe

 

 

Nauczyciele grup Przez cały rok

 

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
1.      „Zawodowy zawrót głowy” – poznajemy zawody

2.      Poznawanie zawodów- wycieczki do zakładów, zapraszanie gości

 

 

Nauczyciele grup Przez cały rok
Promocja przedszkola  

i system obiegu informacji

1.      Zamieszczanie na bieżąco informacji o przedszkolu na stronie internetowej na Facebooku

 

s. Julita Zawadzka

 

Nauczyciele grup

Przez cały rok
Wycieczki 1.      Jednodniowa wycieczka dla wszystkich grup

z okazji dnia dziecka. Koordynator wycieczki ubezpiecza osoby uczestniczące w wycieczce.

2.      Spacery, wyjścia, wycieczki bliższe i dalsze

Odpowiedzialny nauczyciel

 

 

Nauczyciele

W czerwcu

 

 

Przez cały rok

Działania na rzecz środowiska społecznego 1.         Udział w akcji wspierania Schroniska dla zwierząt

2.      Udział w akcji „Sprzątanie świata”

3.      Udział w akcji „Bez stresu dla środowiska”

4.      Udział w akcji „ Zbieranie nakrętek”

5.      Udział w akcji zbierania funduszy na misje w Subuki

6.      Udział w akcji „ Góra grosza”

7.      Udział w akcjach charytatywnych na rzecz ubogich rodzin

8.      Zbiórka Środków higienicznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

9.      Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt

10.  Udział w akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Cyklicznie

Współpraca z rodzicami  i wspieranie rodziny   w wychowywaniu dzieci „Rodzice są partnerami przedszkola” 1.    Opracowanie  grupowych planów współpracy  z rodzicami z oparciu  o zadanie „Rodzice partnerami przedszkola” oraz ogólnego planu współpracy na rok 2021/2022

2.    Zebrania z rodzicami (3 lub 4 razy do roku)

⎯ prezentacja planu pracy na dany rok szkolny oraz  rytmu dnia

⎯ prezentacja   podstawy   programowej,   informacja   o realizowanym programie

⎯ metody wychowawcze, systemy motywacyjne, nagrody i kary

– uzgodnienia, współpraca z rodzicami

⎯ ustalenie w grupach planu współpracy z rodzicami

– wspólnie z rodzicami

⎯ wybór reprezentantów do Trójek grupowych

⎯ zgody rodziców

Dyrektor

nauczyciele

Wrzesień

Listopad

Luty

Maj

 

 

 

Spotkania z trójkami grupowymi Dyrektor Październik

Luty

Czerwiec

 

Zajęcia   otwarte   dla  rodziców, zgodnie z planami pracy nauczycieli       w poszczególnych grupach Nauczyciele Wg. grafiku
Wywieszanie  informacji  dla  rodziców  o   wydarzeniach, ważnych terminach na tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeniowych grup

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

 

Przekazanie informacji przez wychowawców i specjalistów o postępach dzieci

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

 

Rozmowy, porady i konsultacje wychowawców i specjalistów

 

  Cały rok szkolny

 

Wspieranie  rodziców   w   wychowywaniu   dzieci

– przygotowanie  i prezentacja  materiałów dla rodziców. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Przekazywanie ich rodzicom na spotkaniach

⎯ adaptacja do przedszkola

⎯ wspieranie samodzielności dziecka

⎯ rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka

⎯ wyznaczanie granic

⎯ kształtowanie systemu wartości

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

⎯ plan współpracy

⎯ listy obecności na zebraniach

⎯ rejestr kontaktów z rodzicami

⎯ protokoły z zebrań

⎯ zgody rodziców

⎯ upoważnienia

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

Współpraca z instytucjami 1.          Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6 letnie

 

Dyrektor

 

30 wrzesień

 

1.        Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 14: Wyjście z dziećmi z grupy „0” do szkoły – poznanie budynku, otoczenia szkoły

2.        Współpraca ze Szkołą Podstawową Sióstr Misjonarek Św. Rodziny (uroczystości, zapoznanie budynku, otoczenia szkoły)

3.        Współpraca ze Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia: poznanie budynki i otoczenia szkoły

4.        Współpraca z Przedszkolem Misjonarek Św. Rodziny ul. Zielna (uroczystości, zapoznanie budynku, otoczenia)

 

Nauczyciele grupy najstarszej

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele grupy najstarszej

 

 

 

II semestr

 

 

Grudzień

 

 

II semestr

 

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2: ⎯ badania oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

⎯ porady, konsultacje

 

Współpraca z Poradnią „Rozwiń skrzydła”

⎯ badania oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

⎯ porady, konsultacje

 

Według potrzeb Według potrzeb
Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne placówki

 

Nauczyciele Według informacji o konkursach