Współpraca z Rodzicami

Plan współpracy z rodzicami na rok 2022/2023

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Poznanie dzieci i ich środowiska  

 

 

 

1. Przeprowadzenie  obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

2.      Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonych diagnoz  i obserwacji;

3.      Przeprowadzanie wywiadów    i rozmów w celu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych;

4.      Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5.      Uzyskanie zgody rodziców na:

–          badania logopedyczne;

–          uczestnictwo dzieci w terapii logopedycznej;

–          wyjazdy i spacery organizowane po najbliższej okolicy;

–          umieszczanie zdjęć dzieci na stronie WWW;

–          udział dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych    w przedszkolu;

Październik 2022r.

Listopad 2022r.

Kwiecień 2023r.

W ciągu roku

W ciągu roku

Wrzesień 2022r.

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele  wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup, dyrektor

 

 

2. Zachęcanie rodziców do współdziałania Opracowanie planu współpracy przedszkola z rodzicami  i przedstawienie rodzicom na zebraniu.

 

 

2.      Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola:

-Regulaminy

-Statut Przedszkola

-plan pracy przedszkola

 

 

3.      Udział rodziców w planowaniu tematyki spotkań z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

oraz z psychologiem na terenie przedszkola

 

4.      Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: aktualizowanie prac plastycznych dzieci, prezentacja zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych, nauczanych  piosenek, wierszy.

5.      Prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców:

umieszczanie informacji   o uroczystościach i planowanych wycieczkach, wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

 

6.      Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony WWW przedszkola, Messengera

 

7.       Udział rodziców w organizacji  planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek.

 

8.      „ Rodzic w roli eksperta”- prowadzenie przez rodziców zajęć dotyczących jego pracy, zawodu który wykonuje. Wycieczka do zakładu pracy.

 

 

9.       Pomoc w zakupie paczek na Św. Mikołaja i zabawek do grup.

 

10.   Pozyskiwanie sponsorów i środków na remonty i wyposażenie przedszkola.

 

 

 

11.  Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat  funkcjonowania placówki, poprzez  różnorodne formy kontaktów  z rodzicami: wywiad, ankieta, skrzynka kontaktowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2022r.

Wrzesień 2022r.

Październik 2022r.

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2022r.

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Listopad 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup, dyrektor

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

dyrektor

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

3.  Zachęcanie rodziców do udziału w mszach świętych, skupieniach, uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, 1.      Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno- przedszkolne i grupowe; wspólna zabawa.

 

2.       Wykonywanie indywidualnych zaproszeń.

 

3.      Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców oraz dni adaptacyjnych w przedszkolu,

 

 

4.      Organizacja festynu rodzinnego

 

 

5.      Zachęcanie rodziców do czytania             w przedszkolu dzieciom bajek             w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

 

6.      Udział rodziców i dzieci w dniach adaptacyjnych

 

7.      Udział rodziców w  akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka  zbieranie nakrętek i inne

 

8.      Szkoła dla rodziców

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

Maj 2023r.

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

Termin do ustalenia

 

 

Czerwiec 2023r.

W zależności od potrzeb

 

 

Październik 2022r.

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

4. Pedagogizacja rodziców. 1.      Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.

 

2.      Informowanie rodziców   o kierunkach pracy przedszkola   i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym oraz realizowanych przez nauczycielki w każdym miesiącu.

 

 

3.      Zapoznanie rodziców z regulaminem

i innymi dokumentami przedszkola

 

4.      Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych  i innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców.

 

5.      Prowadzenie rozmów indywidualnych dotyczących funkcjonowania dziecka w grupie  i jego osiągnięć.

 

6.      Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.

 

 

7.      Organizacja spotkań ze specjalistami z poradni pedagogiczno- psychologicznej

 

8.      Organizacja warsztatów dla rodziców

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

Wciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2022r.

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

Wrzesień 2023r.

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

W ciągu roku

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

5. Współdziałanie                            z przedstawicielami Rodziców

 

 

1.      Udział w planowaniu pracy placówki.

 

2.      Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej przedszkola.

 

3.      Pomoc  w organizowaniu imprez artystycznych.

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W zależności od potrzeb

Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed