Plan Pracy Przedszkola

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2021 r. poz. 1618).
 • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198).
 • Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) – w szczególności dodany art. 125a, ust. 16a i ust. 17a w art. 127, ust. 4-8 w art. 128 w ustawie Prawo oświatowe.

 Plan został opracowany w oparciu o:

 • przepisy prawa oświatowego
 • wytyczne MEN oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej, podsumowującym poprzedni rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej.

Zawartość planu:

 

 1. Kierunki polityki oświatowej państwa
 2. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2022.
 • Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023
 1. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.
 2. Spodziewane efekty.
 3. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 5. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom

przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

 1. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31. 08. 2022 r. :
 • Być w stałym kontakcie z rodzicami by na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w indywidualnej sytuacji dziecka, angażować rodziców w życie przedszkola;
 • Być w stałym kontakcie z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami w celu wspólnej diagnozy, rozwiązywania problemów;
 • Kontynuować nawiązaną współpracę z instytucjami lokalnymi, w miarę możliwości poszerzać współpracę ze środowiskiem lokalnym o nowe instytucje;
 • Zwiększenie organizacji konkursów w grupie;
 • Zmienić zatrzask w drzwiach wejściowych:
 • Należy minimum raz w półroczu przeprowadzać zajęcia otwarte dla rodziców przez nauczyciela
 • Należy 1 w tygodniu przeprowadzać konsultacje dla rodziców
 • Wprowadzać innowacje pedagogiczne i projekty w celu poszerzenia oferty przedszkola

 

 • Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.
 2. Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
 3. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci.
 4. Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań.
 5. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.
 6. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej.
 7. Dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i organizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:
 2. Realizacja zabaw rozwijających spontaniczną i zorganizowaną aktywność ruchową.
 3. Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw z naciskiem na organizację kącików rozwijających sprawność ruchową, w tym sprawność dłoni.
 4. Organizowanie rodzinnych spotkań z rodzicami w formie sportowych zabaw oraz formacyjnych spotkań.
 5. Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci.
 6. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 7. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego.
 8. Udział dzieci w zawodach sprawnościowych i sportowych konkursach.
 9. Spodziewane efekty:Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijając sprawność ciała i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzenną w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych takich jak czytanie i pisanie.Nauczyciele organizują twórczą przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form komunikacji (strony internetowej przedszkola, Facebooka, Messengera, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują skutecznych takich form.Przedszkole jest postrzegane w lokalnym środowisku jako przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły.Przedszkole jest znane i cenione w środowisku lokalnym.
 10. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023:
Zadania- priorytety Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

·     „Kto Ty jesteś? Polak mały”- upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej, rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia.

·     Udział dzieci w organizacji uroczystości w przedszkolu
z okazji świąt narodowych i religijnych.

·     Prowadzenie zajęć kształtujących postawy patriotyczne, społeczne, diagnoza wartości wyznawanych przez dzieci powszechnie uznawanych za pozytywne, chrześcijańskie

·     Cykliczne wycieczki do miejsc pamięci narodowej

·     Udział w konkursach o tematyce patriotycznej.

·     Koncert z okazji Święta 11 listopada

·     Dekorowanie korytarzy i sal

·     Poznawanie sylwetek sławnych Polaków.

·     Realizacja tematu „Polska moja Ojczyzna” – poznanie położenia Polski na mapie, jej regionów, symboli narodowych lub tematy podobne.

Nauczyciele poszczególnych grup           Cały rok
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości                         i kompetencji cyfrowych dzieci ·         Kodowanie na dywanie

·         Wykorzystywanie sprzętów (np. projektor, laptop, głośniki) podczas zajęć i uroczystości

·         „Kino przedszkolaka” – wspólne oglądanie filmów i bajek edukacyjnych

·         Wycieczka po zakładach pracy w Białymstoku- wykorzystywanie komputera w pracy i w życiu codziennym.

·         Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów

·         Szkoła dla rodziców

·         Warsztaty dla rodziców:

Nauczyciele poszczególnych grup

(w miarę możliwości)

Nauczyciele starszych grup

Nauczyciele

 

dr Małgorzata Więczkowska

Julita Majewska MODM

Małgorzata Nawrocka

Cały rok

 

 

 

 

 

Listopad

Październik/luty

Maj

 

 

 • Działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze

 

Obszar: Działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze

 

Cel Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji
 

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

Co miesiąc
2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej) Listopad

Marzec

3. Dostosowywanie form i metod pracy do  potrzeb dzieci  z uwzględnieniem preferencji uczenia się, stosowanie różnych form  i metod aktywizujących wychowanków.

 

Październik

Luty

 

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą  i doświadczeniem. Cały rok
Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci 1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców  z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji)

2. „Dziecko w świecie emocji” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej, częste rozmowy na temat dziecięcych odczuć emocji; kształtowanie zdolności empatii poprzez wdrożenie programu.

3. „Bajka dobra na wszystko” -kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; istota myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu czy złości.

 

4. Warsztaty dla rodziców i dzieci:

·          „Kształtowanie zdrowych nawyków. Skutki korzystania  z ekranów”.

·         „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać żeby  dzieci do nas mówił”.

·         „Czas spędzony z  dzieckiem nic nie kosztuje.  O wartości spędzania wolnego czasu z dziećmi”.

·         „Pozytywna dyscyplina”.

 

5. Szkoła dla rodziców – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi; refleksja nad własną postawą wychowawczą; wymiana doświadczeń;

9. „Proszę, przepraszam, dziękuję – ja tych słów nie żałuję”- kształtowanie    u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

10.„Jestem ważny” – celebrowanie urodzin dzieci.

11 Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań         i  profilaktyki. Systematyczna współpraca z psychologiem.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Małgorzata Więczkowska

Psycholog Ewelina Zielant

 

 

 

 

mgr Julita Majewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań

 

1.Dostosowanie zajęć do rytmu dnia poprzez odpowiednie ułożenie proporcji zajęć przedszkolnych stanowiących części składowe realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz odpowiednią aranżację przestrzeni edukacyjnej:

·      Zapewnienie warunków do podejmowania spontanicznych zabaw związanych z nabywaniem sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowo przestrzennej

·      Stymulowanie dzieci do podejmowania zabaw ruchowych rozwijających motorykę małą i dużą  w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu

·      Organizowanie zajęć przygotowujących do nabywania sprawności w czytaniu i pisaniu, np. zabawy ortofoniczne, zabawy słowne, teatralne

·      Wykorzystywanie w codziennej pracy różnorodnych metod aktywizujących pracę dzieci

·      Organizowanie stałych i czasowych kącików rozwijających sprawność manualną  jako jedną z  form   i metod rozwijających aktywność dzieci w zakresie pisania

·      Tworzenie warunków do doświadczeń językowych  w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka

·      Wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej

·      Organizowanie spotkań i zabaw  rozwijające sprawność ruchową z rodzicami na terenie przedszkola

·      Organizowanie konkursów rozwijających aktywność ruchową i zdrowy styl życia  organizowanych na terenie przedszkola i poza nim

·      Poznawanie technik plastycznych ze zwróceniem uwagi na kolejność wprowadzanych technik; sposoby opisywania prac.

·       Organizowanie konkursów rozwijających wielorakie talenty artystyczne dzieci.

·       Zapewnienie warunków do podejmowania  zabaw przygotowujących do nauki pisania liter prowadzące do optymalizacji napięcia mięśniowego

·        Zapewnienie warunków do rozwijania  funkcji wzrokowo- słuchowo-językowych  wykorzystując różnorodne, ciekawe środki dydaktyczne.

·       Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów

·       stwarzanie dzieciom możliwości do podejmowania samodzielnego działania z własnej inicjatywy artystycznej – śpiew, taniec, teatr.

·       Udział chętnych dzieci w dodatkowych zajęciach artystycznych.

·       Wykorzystywanie pomocy interaktywnych, wdrażanie dzieci w świat technologii informatycznej, uwrażliwianie na bezpieczne korzystanie z urządzeń oraz informacji dostępnych w sieci.

Nauczyciele grup Przez cały rok
Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci. ·         „Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę”- wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia  w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej- zajęcia adaptacyjne.

·         Prowadzenie zajęć dotyczących nauki (rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia rąk, mycia zębów, nakrywanie do stołu) i odnotowywanie w dzienniku

·         Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne, muzyczne itp.; swobodny dostęp do ich wykorzystania przez dzieci.

·         Tworzenie kącików tematycznych w salach, zachęcanie do działalności i wielorakiej twórczości

·         Wzbogacanie w salach kącików zainteresowań (przyrodniczego, plastycznego, muzycznego, konstrukcyjnego- według uznania nauczyciela i potrzeb dzieci) oraz organizowanie tematycznych wystaw literatury dziecięcej.

·         Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety,  a także rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia zębów, nakrywanie do stołu).

·         Wdrażanie do estetycznego     i spokojnego spożywania posiłków oraz umiejętnego korzystania ze sztućców.

·         „Dyżurny to ja”- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, ustalenie obowiązków dyżurnego.

·         Prace użyteczne wykonywane przez dzieci, w tym na rzecz najbliższego otoczenia: – porządkowanie sali np. wycieranie kurzu, kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp. – porządkowanie.

·         „Wszystko swoje miejsce ma”- troska o czystość i estetykę zabawy. Wzmacniane poczucie wartości dziecka.

Nauczyciele młodszych grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele młodszych grup

 

 

 

Nauczyciele grup

Przez cały rok

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

 

 

Przez cały rok

Promocja zdrowia i bezpieczeństwo 1.      Zapewnienie dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez:

·         zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu,

·         przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),

·         opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,

·         prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo  w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze),

·         Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci  i pracowników przedszkola

   

 

1.      Warsztaty dla dzieci ”Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym, zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Nauczyciele grup

lub osoba  z zewnątrz

I półrocze

 

 

 

 

2.      Zorganizowanie spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta), Nauczyciele grup Według potrzeb

 

 

 

 

3.      Organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach zagrożenia Nauczyciele grup Według potrzeb
4.      Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo: zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,

5.      wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka przedszkolnego

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Przygotowanie zbioru bajek terapeutycznych  i tekstów literackich związanych z bezpieczeństwem,  wykorzystywanie ich na zajęciach Nauczyciele grup Przez cały rok
Wspieranie aktywności poznawczej dziecka oraz   stwarzanie sytuacji do badań i obserwacji otaczającego  ich świata 1.      Zabawy badawcze, eksperymenty przyrodnicze

2.      Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie wyjść i wycieczek

 

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Poznawanie różnych ekosystemów (rośliny, zwierzęta; korzyści  pochodzące z ekosystemów) np. ⎯ park – kasztany, żołędzie, szyszki –  karma dla zwierząt ⎯ las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna ⎯ łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt ⎯ pole – produkty, z których produkowana jest żywność, poznanie wybranych cykli produkcyjnych  ⎯ sad – owoce i przetwory ⎯ ogród warzywny   i kwiatowy,  itp.

 

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Poznanie różnych zawodów  w toku realizacji tematów z podstawy programowej :

− kucharz

− leśniczy

− rolnik

− inne

1.      Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Nauczyciele grup Przez cały rok
1.      Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i  instytucji.    Gromadzenie    akcesoriów    we     współpracy    z instytucjami i rodzicami Nauczyciele grup Przez cały rok

 

Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Prowadzenie obserwacji:

·         obserwacje wstępne; ustalenie wniosków do indywidualizacji pracy z dziećmi

·         obserwacje końcowe; analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy

Nauczyciele grup Przez cały rok

 

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą    p-p ; rodzaj pomocy, zajęcia indywidualne, grupowe, zespołowe Nauczyciele grup Do dnia 20.09
Opracowanie IPET przez wyznaczonych koordynatorów i specjalistów. Zaproszenie rodziców na spotkania zespołu dyrektor,

koordynatorzy, specjaliści

Do dnia 30.09
Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci specjaliści od września/ października
1.      Analiza gotowości szkolnej

2.      Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej   i przekazanie jej rodzicom

3.      Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo-jakościowego wyników badania gotowości szkolnej; przekazanie dyrektorowi

nauczyciele dzieci 6 letnich do 20.04.2022

 

do 30.04.2022

 

do 31.05.2022

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p, zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych Specjaliści Po każdym półroczu
Wielospecjalistyczna  ocena   funkcjonowania   dzieci  –  podsumowanie pierwszego semestru, roku szkolnego; wnioski do pracy w nowym roku szkolnym Nauczyciele Styczeń

czerwiec

Prowadzenie  segregatora   dla   każdego  dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawierającego dziennik indywidualnej pracy rewalidacyjnej z dzieckiem, wyniki obserwacji, diagnozy, opinie, orzeczenia, zalecenia do pracy z dzieckiem Koordynatorzy od dnia otrzymania orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego

1.    Organizowanie zajęć usprawniających rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy,  stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania aktywności  dzieci

2.    Tworzenie kącików tematycznych w salach, zachęcanie do działalności i wielorakiej twórczości

3.    Przygotowywanie dzieci i organizowanie konkursów rozwijających talenty dzieci

4.    Przygotowywanie inscenizacji i przedstawień teatralnych dla wszystkich dzieci – różnicowanie poziomu trudności w doborze ról dla dzieci

Nauczyciele grup Przez cały rok
Rozwój zainteresowań  1.      Zajęcia  dodatkowe, kółka zainteresowań:

 

− Ognisko muzyczne

− Koło plastyczno-techniczne

− Koło kulinarne

− Koło taneczne

 

2.      Organizowanie spotkań, warsztatów związanych ze sztuką (koncerty, audycje muzyczne, teatrzyki)

 

 

p. Kinga Bobienko

p. Urszula Szymak

s. J. Zawadzka i p. Elżbieta Rukat

p. Agnieszka Dąbkowska

 

 

Od października

1x w tygodniu

2 x w miesiącu

1 x w tygodniu

1 x w tygodniu

Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. 3.      Stworzenie kącików matematycznych, technologii informacyjnej lub/i konstrukcyjnych  w salach grup

4.      Organizowanie zabaw ruchowych i muzycznych     w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

5.      Organizowanie zajęć plastycznych , których wyjściem do działań jest symbol graficzny.

6.      Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość własnego ciała.

7.      ”Kółko czy kwadrat” – przygotowanie geometrycznych przestrzennych budowli z różnej wielkości kartonowych pudełek

8.      W zabawach swobodnych i zorganizowanych, konstrukcyjno – manipulacyjnych nabywanie umiejętności konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych

9.      Wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań oraz mających trudności w uczeniu się matematyki

10.  Konkursy puzzlowe

 

 

Nauczyciele grup Przez cały rok

 

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
1.      „Zawodowy zawrót głowy” – poznajemy zawody

2.      Poznawanie zawodów- wycieczki do zakładów, zapraszanie gości

 

 

Nauczyciele grup Przez cały rok
Promocja przedszkola  

i system obiegu informacji

1.      Zamieszczanie na bieżąco informacji o przedszkolu na stronie internetowej na Facebooku

 

s. Julita Zawadzka

 

Nauczyciele grup

Przez cały rok
Wycieczki 1.      Jednodniowa wycieczka dla wszystkich grup

z okazji dnia dziecka. Koordynator wycieczki ubezpiecza osoby uczestniczące w wycieczce.

2.      Spacery, wyjścia, wycieczki bliższe i dalsze

Odpowiedzialny nauczyciel

 

 

Nauczyciele

W czerwcu

 

 

Przez cały rok

Działania na rzecz środowiska społecznego 1.        Udział w akcji wspierania Schroniska dla zwierząt

2.      Udział w akcji „Sprzątanie świata”

3.      Udział w akcji „Bez stresu dla środowiska”

4.      Udział w akcji „ Zbieranie nakrętek”

5.      Udział w akcji zbierania funduszy na misje w Subuki

6.      Udział w akcji „ Góra grosza”

7.      Udział w akcjach charytatywnych na rzecz ubogich rodzin

8.      Zbiórka Środków higienicznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

9.      Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt

10.  Udział w akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci

11. Udział w akcji „Paczuszka dla maluszka”

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Cyklicznie

Współpraca z rodzicami                      i wspieranie rodziny                            w wychowywaniu dzieci „Rodzice są partnerami przedszkola” 1.    Opracowanie  grupowych planów współpracy   z rodzicami z oparciu  o zadanie „Rodzice partnerami przedszkola” oraz ogólnego planu współpracy na rok 2022/2023

2.    Zebrania z rodzicami (3 lub 4 razy do roku)

⎯ prezentacja planu pracy na dany rok szkolny oraz  rytmu dnia

⎯ prezentacja   podstawy   programowej,   informacja  o realizowanym programie

⎯ metody wychowawcze, systemy motywacyjne, nagrody i kary

– uzgodnienia, współpraca z rodzicami

⎯ ustalenie w grupach planu współpracy z rodzicami

– wspólnie z rodzicami

⎯ wybór reprezentantów do Trójek grupowych

⎯ zgody rodziców

Dyrektor

nauczyciele

Wrzesień

Listopad

Luty

Maj

 

 

 

Spotkania z trójkami grupowymi Dyrektor Październik

Luty

Czerwiec

 

Zajęcia   otwarte   dla  rodziców, zgodnie z planami pracy nauczycieli  w poszczególnych grupach Nauczyciele Wg. grafiku
Wywieszanie  informacji  dla  rodziców  o   wydarzeniach, ważnych terminach na tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeniowych grup

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

 

Przekazanie informacji przez wychowawców i specjalistów o postępach dzieci

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

 

Rozmowy, porady i konsultacje wychowawców i specjalistów

 

  Cały rok szkolny

 

Wspieranie  rodziców   w   wychowywaniu   dzieci

– przygotowanie  i prezentacja  materiałów dla rodziców. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Przekazywanie ich rodzicom na spotkaniach

⎯ adaptacja do przedszkola

⎯ wspieranie samodzielności dziecka

⎯ rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka

⎯ wyznaczanie granic

⎯ kształtowanie systemu wartości

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

⎯ plan współpracy

⎯ listy obecności na zebraniach

⎯ rejestr kontaktów z rodzicami

⎯ protokoły z zebrań

⎯ zgody rodziców

⎯ upoważnienia

Wychowawcy

 

Cały rok szkolny

 

Współpraca z instytucjami 1.          Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6 letnie

 

Dyrektor

 

30 wrzesień

 

1.        Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 14: Wyjście z dziećmi z grupy „0” do szkoły – poznanie budynku, otoczenia szkoły

2.        Współpraca ze Szkołą Podstawową Sióstr Misjonarek Św. Rodziny (uroczystości, zapoznanie budynku, otoczenia szkoły)

3.        Współpraca ze Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia: poznanie budynki i otoczenia szkoły

4.        Współpraca z Przedszkolem Misjonarek Św. Rodziny ul. Zielna (uroczystości, zapoznanie budynku, otoczenia)

 

Nauczyciele grupy najstarszej

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele grupy najstarszej

 

 

 

II semestr

 

 

Grudzień

 

 

II semestr

 

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2: ⎯ badania oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

⎯ porady, konsultacje

 

Współpraca z Poradnią „Rozwiń skrzydła”

⎯ badania oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

⎯ porady, konsultacje

 

Według potrzeb Według potrzeb
Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne placówki

 

Nauczyciele Według informacji o konkursach

Załącznikami do planu pracy przedszkola są:

 • Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym- załącznik nr 1
 • Przydział zadań dodatkowych – załącznik nr 2
 • Plan formacji dzieci, nauczycieli i rodziców – załącznik nr 3

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2022/2023

 

Zatwierdzone dnia 12. 09. 2022 r.

 

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed