Plan Pracy Przedszkola

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2021 r. poz. 1618).
 • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198).
 • Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) – w szczególności dodany art. 125a, ust. 16a i ust. 17a w art. 127, ust. 4-8 w art. 128 w ustawie Prawo oświatowe.

 Plan został opracowany w oparciu o:

 • przepisy prawa oświatowego
 • wytyczne MEN oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej, podsumowującym poprzedni rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej.

Zawartość planu:

 

 1. Kierunki polityki oświatowej państwa
 2. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2022.
 • Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023
 1. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.
 2. Spodziewane efekty.
 3. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 5. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom

przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

 1. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31. 08. 2022 r. :
 • Być w stałym kontakcie z rodzicami by na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w indywidualnej sytuacji dziecka, angażować rodziców w życie przedszkola;
 • Być w stałym kontakcie z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami w celu wspólnej diagnozy, rozwiązywania problemów;
 • Kontynuować nawiązaną współpracę z instytucjami lokalnymi, w miarę możliwości poszerzać współpracę ze środowiskiem lokalnym o nowe instytucje;
 • Zwiększenie organizacji konkursów w grupie;
 • Zmienić zatrzask w drzwiach wejściowych:
 • Należy minimum raz w półroczu przeprowadzać zajęcia otwarte dla rodziców przez nauczyciela
 • Należy 1 w tygodniu przeprowadzać konsultacje dla rodziców
 • Wprowadzać innowacje pedagogiczne i projekty w celu poszerzenia oferty przedszkola

 

 • Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.
 2. Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
 3. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci.
 4. Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań.
 5. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.
 6. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej.
 7. Dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i organizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:
 2. Realizacja zabaw rozwijających spontaniczną i zorganizowaną aktywność ruchową.
 3. Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw z naciskiem na organizację kącików rozwijających sprawność ruchową, w tym sprawność dłoni.
 4. Organizowanie rodzinnych spotkań z rodzicami w formie sportowych zabaw oraz formacyjnych spotkań.
 5. Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci.
 6. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 7. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego.
 8. Udział dzieci w zawodach sprawnościowych i sportowych konkursach.
 9. Spodziewane efekty:Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijając sprawność ciała i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzenną w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych takich jak czytanie i pisanie.Nauczyciele organizują twórczą przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form komunikacji (strony internetowej przedszkola, Facebooka, Messengera, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują skutecznych takich form.Przedszkole jest postrzegane w lokalnym środowisku jako przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły.Przedszkole jest znane i cenione w środowisku lokalnym.
 10. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023:

Plan Dnia

Plan Formacji Na Rok 2021-22

Załącznikami do planu pracy przedszkola są:

 • Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym- załącznik nr 1
 • Przydział zadań dodatkowych – załącznik nr 2
 • Plan formacji dzieci, nauczycieli i rodziców – załącznik nr 3

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2022/2023

 

Zatwierdzone dnia 12. 09. 2022 r.

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed