RODO

Rodo

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne nr 6 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament, z siedzibą w Białymstoku (15-339), przy ul. Zielnej 16. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 742-28-33.

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych. Dane podane w formularzach zgłoszeniowych zbieramy na podstawie Ustawy o systemie informacji oświatowej. Podanie tych danych jest konieczne do zapisania dziecka do Przedszkola.

Dane osobowe, które zbieramy na podstawie Pana/Pani zgody są konieczne do realizacji celów oświatowych i wychowawczych opisanych w statucie Przedszkola. Niepodanie tych danych, lub brak zgody na ich przetwarzanie może utrudniać Przedszkolu sprawowanie opieki nad Pana/Pani dzieckiem.

Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
Będziemy przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu, a po zakończeniu edukacji jako dokumenty archiwalne przez okres 5 lat.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania, lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka przez Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Inspektor RODO

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed